DEĞERLİ OKURLAR Bakanlığımız toplumun her kesimini ilgilendiren görev alanındaki önemli sorunlar ve uygulamalarda yaşanan aksaklıklar ve bunların çözümü için gerek mevzuat gerekse alan çalışmalarından oluşan çok dinamik bir yapının içerisinde bulunmaktadır. Bu sebeple; çalışma hayatına ilişkin uygulamaların ve mevzuatın sürekli güncellenmesi, aksayan yönlerine ilişkin çözümler üretilmesi önem arz etmektedir. devamı için...
Künye


Çalışma Dünyası Dergisi’ne gönderilen makalelerin değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

1. Çalışma Dünyası Dergisi’nde yayımlanacak makalelerin Türkçe imla ve dilbilgisi kurallarına göre bilimsel yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması gereklidir.
2. Makaleler Microsoft Word formatında düzenlenmelidir.
3. Makaleler “Times New Roman” karakterinde 12 punto ile tek aralıklı olarak A4 boyutlu kağıda tek yüzlü olarak yazılmalıdır. Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
4. Makaleler kaynakça dahil 25 sayfayı geçmemelidir.
5. Tablo, grafik, şekil, dipnot ve kaynaklar “Times New Roman” karakterinde 10 punto ile düzenlenmelidir.
6. Makaledeki; metin, grafik, şekil ve tablo¬larda yalnızca siyah renk kullanılmalıdır.
7. Sayfa numaraları her sayfa altına ortalayarak “Times New Roman” karakterinde 10 punto ile parantez, çizgi v.b. işaretler kullanılmadan verilmelidir.
8. Makale başlığı ile bölüm, tablo, grafik ve şekil başlıklarında kalın yazı karakteri kullanılır. Bunun dışında makalede kalın yazı karakteri kullanılmaz.
9. Tablo, şekil ve grafiklerin üstüne başlık konularak ayrı ayrı numara verilir. (Tablo 1: Grafik 1: Şekil:1…) Tablo, şekil ve grafiklerin altında 10 punto ile “kaynak” belirtilmelidir. Tablo ve grafikler Word veya Excel dosyası biçiminde hazırlanmış olmalıdır.
10. Makalenin ana başlığı sayfa ortasında, 12 punto büyük harf ve kalın karakterde yazılmalıdır.
11. Makale başlığının alt ve sol tarafında yazar(lar)ın adı, soyadı, bağlı bulunduğu kuruluş ve unvanı 10 punto küçük harf ve kalın karakterde yer almalıdır.
12. Makale ana başlığı dışındaki diğer tüm başlıklarda tüm sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük ve kalınlaştırılmış yazılır. Başlıklarda altçizgi kullanılmamalıdır.
13. “Giriş” ve “Sonuç” başlıklarına numara verilmez. Makalede “Giriş” ve “Sonuç” dışındaki bölümler sırasıyla 1., 2., 3., … şeklinde numaralandırılır. Alt bölümler ve altındaki diğer alt bölümler; 1.1., 1.1.1., 1.2., 1.2.1., 1.2.2. şeklinde birden çok haneli olarak numaralandırılır.
14. Makalelerde;
Başlık, İngilizce Başlık, Türkçe Özet, Anahtar Kelimeler, Abstract (İngilizce Özet), Keywords, JEL Classification, Giriş, Bölümler, Sonuç, Kaynakça
bölümleri yer almalıdır.
15. Makalede, en çok 180 kelime uzunluğunda Türkçe ve İngilizce özet bölümü bulunmalıdır.
16. Makalede Türkçe ve İngilizce olarak en az 3 en çok 6 anahtar kelimeye yer verilmelidir.
17. Makalede Türkçe ve İngilizce özetlerden sonra JEL (Journal of Economic Literature) sınıflandırmasına yer verilir. (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php internet adresinden yararlanılabilir)
18. Atıflar metinde ve parantez içine alınarak, (yazarın soyadı, yayın tarihi:sayfa numarası) şeklinde yapılmalıdır. Atıflar için dipnot kullanılmaz. Metin içinde alıntı yapılan kaynaktan bire bir (aynen) alınan kısım üç satırdan uzun ise, yapılan alıntı 10 punto ile içeriden başlanarak yazılır. Açıklamada bulunmak ve bir kavramı aydınlatmak amacı ile yapılan dipnotlar numara yerine (*),(**) şeklinde işaretler ile gösterilir.
19. Makalenin sonuna eklenecek Kaynakça’da yazarlar soyadlarına göre alfabetik sıralanmalıdır. Makalenin içeriğinde gösterilmemiş bir kaynak esere kaynakçada yer verilmemelidir.
20. Kaynakçada atıf yapılan kaynaklarla ilgili olarak tam bibliyografik kimlikler, kaynakçaya aynen yansıtılır. Ancak, kaynakçada, kaynakların yazarlarının soyadı en başa alınarak büyük harfle yazılır. Soyadı ile ad arasına virgül konulur. Unvan belirten “Prof. Dr. Ve “Müh” gibi kısaltmalar yazar adı ile birlikte verilmez. Kaynakça kitap ise, kitabın adı (koyu harflerle), Basım yeri, Kurum/Yayınevi, Basım yılı yazılır. Çeviri kitapsa, kitap adı ve Basım yeri arasında çevirenin adına da yer verilir. Makale ise, yazar soyadı ve adından sonra tırnak içerisinde makalenin adı, derginin adı (koyu harflerle), cilt, sayı, yıl ve sayfa numaraları verilir. Kaynakçada yer alan kitaplar için, sayfa numaraları verilmez. Ancak, makalelerde, makalenin yayımlandığı derginin hangi sayfaları arasında yer aldığı belirtilir.
a. Eser kitap ve tek yazarlı ise:
Soyad, ad, yıl, kitap adı (bold), (çeviri ise çevirmen adı), yayınevi, yer.
Örnek kaynak gösterimi:
BAUDRILLARD, Jean (2004). Tüketim Toplumu (çev. Hazal Deliceçaylı), Ayrıntı Yayınları: İstanbul.
b. Eser çift ya da daha çok yazarlı ise:
Birinci yazarın soyadı, adı, ikinci yazarın soyadı, adı,..., şeklinde diğer yazarlar da eklenir. Sonrasında kitap adı (bold), (çeviri ise çevirmen adı), yayınevi, yer.
Örnek kaynak gösterimi:
MAHZAR, C., AYDIN, M. (2012). Çalışma Yaşamı, Gün Yayınları: İzmir.
c. Eser Derleme kitap ise:
Kitap içinde makalesinden yararlanılan yazarın soyadı, adı, tarih, makalenin adı (tırnak içine alınacak), makalenin içinde yer aldığı kitabın adı (bold yazılacak), kitabı derleyenin (hazırlayan ya da editör) adı, yayınevi, yer, makalenin yer aldığı sayfa aralığı.
Örnek kaynak gösterimi:
YILDIRIM, Ayşe (2008). “Kamu Kurumlarında Kurumsal Kimlik”, Yönetimsel Yaklaşımlar, Haz. Güneş Durmaz, Süvari Yayınları, İstanbul, s.34-45.
d. Eser dergi içinde yer alan bir makale ise:
Dergi içinde makalesinden yararlanılan yazarın soyadı, adı, tarih, makalenin adı (tırnak içine alınacak), makalenin içinde yer aldığı derginin adı (bold yazılacak), sayı no, yayınevi, yer, makalenin yer aldığı sayfa aralığı.
Örnek kaynak gösterimi:
KARLIDERE, Mehmet (2009). “Dış Pazarda Ürünü Yeniden Konumlandırma”, Pazarlama Dünyası, 55.Sayı, Koru Yayınevi, Bursa, s.26-41.
e. İnternet kaynaklarının gösterimi:
Yazar soyadı, adı, yazı başlığı, internet adresi, erişim tarihi.
Örnek kaynak gösterimi:
CARDEN, John, Labour World Problems, http://www.un.org/, (Erişim tarihi: 17.10.2009).